hoe werkt Agile

Hoe werkt Agile werken?

Is Agile werken een situatie waarbij iedereen doet waar hij of zij zin in heeft? Of is het gewoon harder werken en doen wat de manager zegt. Het antwoord: geen van beide. Agile is verkrijgbaar in verschillende werkvormen en frameworks: onder andere Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) en Lean.

Scrum is anders dan Agile, maar is slechts één van de manieren om het Agile gedachtegoed uit te voeren. Per framework zijn er eigen regels en richtlijnen. In ieder geval is er altijd sprake van een flexibele, overzichtelijke manier van project- of productontwikkeling. 

Hoe werkt Agile werken? Is dat Agile voor dummies? Dat willen we zeker niet zeggen, maar in dit artikel gaan we wel wat dieper in op de agile manier van werken. 

Verschillende Agile werkwijzen

Om echt Agile te werken zijn er allerlei werkwijzen beschikbaar. Op dit moment zijn dit de belangrijkste Agile werkwijzen. Scrum Academy werkt ze even kort voor je uit:

Scrum

De aanpak maakt gebruik van 3 rollen (waaronder een Scrum Master en Product Owner), 3 lijsten en 5 bijeenkomsten. De succesvolle Scrum aanpak werkt niet alleen voor software, maar is ook perfect te gebruiken in andere sectoren. Je werkt in korte cycli, waarbij regelmatig in de tussentijd een product wordt getoond aan de klant. Zo is het mogelijk om continu beweeglijk te zijn en te werken met feedback van de klant. 

Kanban

De methode kanban is een Agile werkwijze die zich goed leent voor (productie)werk, werk met een zekere mate van voorspelbaarheid, of korte deadlines: voor doorlopende werkzaamheden. Kanban is letterlijk ‘visueel bord’, vandaar dat het kanbanbord centraal staat in deze Agile werkwijze. Het werk stroomt over in het bord en loopt door duidelijke stappen.

Agile Scrum banner

eXtreme Programming

eXtreme Programming, ook wel XP genoemd, kent een uitgebreide beschrijving van waardes, principes en practices. De waardes (Eenvoud, Communicatie, Feedback, Moed en Respect) zorgen voor een compleet palet aan principes en practices die allemaal geïmplementeerd zijn in het ontwikkelproces. Er is een mooie loophole in het systeem ingebracht, genaamd: Baby Steps. Zo blijft er altijd ruimte voor verbetering en is iedereen vrij om te kiezen welke practices en principes wanneer worden geïmplementeerd.

SAFe

Oftewel, Scaled Agile Framework. Dit Agile framework gaat uit van drie organisatieniveaus: portfolio, programma en team. Het beschrijft voor elk niveau rollen en processen. SAFe is geschikt wanneer de inhoud van releases voorspelbaar moeten zijn. SAFe is nu een populair model voor het grootschalig Agile werken.

Large Scale Scrum (LeSS)

Meerdere multidisciplinaire Scrum Teams (Feature Teams) werken aan een gezamenlijk eindresultaat. In tegenstelling tot de Scrum aanpak is LeSS ook toepasbaar op organisaties met meer dan 8 teams die aan hetzelfde product werken. De LeSS aanpak komt met name goed tot zijn recht op het moment dat er veel flexibiliteit en wendbaarheid nodig is, vanwege de frequentere communicatie met andere teams.

Spotify model

Grote organisaties zoals bijvoorbeeld ING hebben deze manier van werken volledig omarmd. De multidisciplinaire teams, de zogeheten squads, worden ondergebracht in een tribe. Ze vinden elkaar in losse verbanden die men guilds noemt. De oude functionele afdelingen zijn hiermee verdwenen en vervangen door chapters. De Spotify werkwijze combineert autonomie binnen teams met gezamenlijke doelen en koers.

Agile manier van werken

Agile werken is uitgewerkt in Het Agile Manifesto dat onder andere is geschreven door Jeff Sutherland. Hij is dan ook medegrondlegger van het Scrum framework: een methode om Agile te werken. Het Agile Manifesto geeft richting aan een Agile team en bestaat onder meer uit 4 waarden.

  • Waarde 1: Mensen en interactie gaan boven tools en processen;
  • Waarde 2: Werken product gaat boven allesomvattende documentatie;
  • Waarde 3: Samenwerking met klant gaat boven contractuele onderhandelingen;
  • Waarde 4: Inspelen op verandering gaat boven volgzaam een plan hanteren.
Agile Scrum banner

Jouw Agile team ziet er zo uit

Een Agile team is een groep mensen, toegewezen aan hetzelfde project of dezelfde inspanning. Het begrip team houdt gedeelde verantwoordelijkheid in: goed of slecht, de resultaten worden aan het team toegeschreven en niet aan een individu. Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet zo belangrijk als resultaten.

Agile is geen vast protocol met regels. Het is een manier van denken waarbij flexibel blijven centraal staat. Een Agile team, maar ook een Scrum team, werkt geen checklisten af, maar blijft zich juist oriënteren op stakeholders. We nemen een Scrum team even als voorbeeld. Er wordt rekening gehouden met de onderstaande criteria:

Focus je op mensen met een positieve instelling ten opzichte van werken met Agile en Scrum. Gemotiveerd zijn en het tonen van inzet zijn belangrijk om alle teamleden enthousiast te houden en maken, maar natuurlijk ook het werkproces aan te wakkeren. 

Agile teamleden moeten over vaardigheden beschikken om 80% van het werk uit te kunnen voeren. Het aantal leden wordt gedurende de selectie in de gaten gehouden: teveel Agile teamleden kan het werkproces ook hinderen. Ondanks de mogelijkheid dat je de werkzaamheden binnen het team kan houden.

Van Agile teamleden wordt geacht dat zij communiceren met collega’s, maar ook dat zij kennis vergaren vanuit partijen van buitenaf. Ook dient bij de organisatie betrokkenheid te worden gecreëerd en zullen de resultaten van het project worden gepresenteerd aan de stakeholders. Het is van groot belang dat er een evenwichtige mix ontstaat tussen jong en oud, mannen en vrouwen en allerlei typen mensen met een verscheidenheid aan skillsets.